Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

openyoureyesx
21:09
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarzzkropka rzzkropka
openyoureyesx
21:08
8245 8e1c 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viahysterie hysterie
openyoureyesx
21:08
6324 0e71
openyoureyesx
21:05
openyoureyesx
21:05
openyoureyesx
21:05
openyoureyesx
20:59
Nocne powietrze, dobra rozmowa oraz niebo pełne gwiazd potrafią uleczyć prawie każdą ranę.
— Beau Taplin
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
20:59
4232 cbca 500
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
20:59
openyoureyesx
20:59

March 31 2018

openyoureyesx
20:37
7379 4402 500
20:36
openyoureyesx
20:36
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viagdybam gdybam

March 22 2018

openyoureyesx
22:38
Reposted fromagridoce agridoce viahysterie hysterie
openyoureyesx
22:38
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoza psychoza
openyoureyesx
22:38
openyoureyesx
22:38
9061 0c9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapsychoza psychoza
openyoureyesx
22:37
openyoureyesx
22:36
9356 0854
Reposted fromtinyrabbit tinyrabbit vialetshavesex letshavesex
openyoureyesx
22:34
Reposted fromshakeme shakeme viabecomingjane becomingjane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl