Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

openyoureyesx
11:50
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
openyoureyesx
11:50
openyoureyesx
11:50
openyoureyesx
11:47

May 19 2017

openyoureyesx
14:22
openyoureyesx
14:22
14:22
openyoureyesx
11:30
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viabecomingjane becomingjane

May 18 2017

openyoureyesx
17:40
8099 50a5
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka

May 16 2017

14:37
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viadreams-come-true dreams-come-true

May 11 2017

openyoureyesx
08:50
7511 97d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarzzkropka rzzkropka
openyoureyesx
08:50

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viarzzkropka rzzkropka

May 09 2017

openyoureyesx
18:59
6970 3f42 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
openyoureyesx
18:58
Czasami, niektórych trzeba sobie odpuścić. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy.
— !
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaseeyousoon seeyousoon

May 08 2017

openyoureyesx
16:42

May 04 2017

openyoureyesx
18:35
7733 b6eb
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
openyoureyesx
18:33
5611 4f04 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viaottak ottak
openyoureyesx
18:33
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaottak ottak
18:33
openyoureyesx
18:33
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapsychoza psychoza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl