Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

openyoureyesx
12:33
openyoureyesx
12:31
12:31
2311 d5ee 500
openyoureyesx
12:30
Reposted frompffft pffft viasztukamatorka sztukamatorka
12:30
6108 dfb8 500
Reposted fromhighhopes highhopes viasztukamatorka sztukamatorka
openyoureyesx
12:29
5887 ba46 500
openyoureyesx
12:29
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaeverybodyliess everybodyliess
openyoureyesx
12:28
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeverybodyliess everybodyliess
openyoureyesx
12:26
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne vialovesweets lovesweets
12:26
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto vialovesweets lovesweets
12:25
7759 a928
Reposted fromorendasophie orendasophie vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
12:25
1770 af36 500
Reposted frommeem meem vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
12:24
openyoureyesx
12:24
2507 6164
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets

August 16 2017

openyoureyesx
14:49
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viablurred-dreams blurred-dreams
openyoureyesx
14:48
openyoureyesx
14:48
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaafraidoflife afraidoflife
openyoureyesx
14:47
openyoureyesx
14:47
Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu.
— James Allen
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

August 09 2017

openyoureyesx
18:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl